Malappuram District Sports Council

Tender Notice dated 12.03.2018

മലപ്പുറം  ജില്ലാ  സ്പോർട്സ്  കൌൺസിൽ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മലപ്പുറം 

 

എം.ഡി.എസ് .സി.101/2017                                                                                                            12-03-2018 

 

താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുദ്ര  വെച്ച  ടെൻഡറുകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നു.

 ക്രമനമ്പർ         വിതരണം ചെയ്‌യുന്ന ഇനങ്ങളുടെ വിവരണം             എണ്ണം                                  അടങ്കൽ തുക   

       1                                 High Jump  Pit  (4.5m x 2.2 m x 55 cm)                                                             1

       2                                 Training Hurdles                                                                                               12

       3                                 Sports Kit 

                                          1. Running spike                                                                                                25 Nos

                                          2. Jogging Shoes                                                                                                25 Nos

                                          3. Stockings                                                                                                       25 Nos

                                          4. Shorts HC Material                                                                                       25 Nos                                          Rs.3,00,000.00

                                          5. Jersey sleeveless (PP material for boys)                                                       25 Nos

                                          6. Jersey sleeveless (PP material for girls)                                                        25 Nos

                                          7. Lower (Super poly material)                                                                         25 Nos

                                          8. Jacket (Super poly material)                                                                         25 Nos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Total                                                                                                                                                                      Rs. 3,00,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ദർഘാസുകൾ   27.03.2018  ഉച്ചക്ക്  1  മണി  വരെ  വിൽക്കുന്നതും   2  മണി വരെ  പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ  സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. അന്നേ  ദിവസം  3  മണിക്ക്   ഹാജരായ   ടെൻഡറുകാരുടെ  സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ  തുറക്കുന്നതാണ്.  ടെണ്ടർ  ക്വോട്ട്  ചെയ്യുന്ന  സീൽഡ്  കവറുകളുടെ  പുറത്തു  " സ്പോർട്സ്  കിറ്റ്  വിതരണം  സംബന്ധിച്ച് "  എന്ന്  രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.     പൂരിപ്പിച്ച  ദർഘാസുകൾ  " സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ  സ്പോർട്സ്  കൗൺസിൽ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം- 676505  "    (ഫോൺ: 0483 2734701 )  എന്ന  വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  വൈകി  എത്തുന്ന  ദർഘാസുകൾ  സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
    ടെണ്ടർ  ഫോറത്തിൻറെ  വിലയായ  112  രൂപ ( രൂപ  100  + 12 % ജി.എസ് .ടി.)  കൂടി  അടവാക്കേണ്ടതാണ്.  ഈ  തുക  യാതൊരു   കാരണവശാലും  തിരികെ  നൽകുന്നതല്ല.  ടെണ്ടർ  ഫോറം  യാതൊരു  കാരണവശാലും  കൈമാറ്റം  ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദിര്ഘസിന്റെ  കൂടെ  നിരതദ്രവ്യം  5000/- രൂപ  അടച്ചതിൻറെ  വിവരങ്ങൾ  രേഖപ്പെടുത്തി  കോപ്പി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  അംഗീകൃത  സർക്കാർ  തിരിച്ചറിയൽ  കാർഡിന്റെ  കോപ്പി  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  ദർഘാസുകൾ  സ്വീകരിക്കാനും  നിരസിക്കാനുമുള്ള  അധികാരം  ഗുണമേന്മ നിർണയ കമ്മിറ്റിയിൽ  നിക്ഷിപ്തമാണ്.

 

 

                                                                                                                         sd/-

                                                                                                                    സെക്രട്ടറി